Säännöt

ETELÄ-KARJALAN KYLÄT – YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Kylät ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kylä- ja asukastoiminnan yhteisten etujen ajamiseksi ja yhteistyöelimenä, kehittää ja edistää kaupunki- ja maaseutuväen yhteistyötä ja –ymmärrystä keskinäisellä ja jatkuvalla kanssakäymisellä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kylätoimintapäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia jäsenille, sekä kylätoimintaan liittyvää koulutus- ja tiedotustoimintaa. Toimialueensa kylä- ja asukastoimikuntien ja –yhdistysten etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon. On yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa toteuttaakseen kylien elämään vaikuttavia tavoitteita. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille. Edistää kylätoiminnan omatoimisuutta, opastaa ja kouluttaa kyliä kehittämään toimintaansa. Pitää rekisteriä Etelä-Karjalassa toimivista kylä- ja asukastoimikunnista sekä muista kylätoimintaa harjoittavista yhdistyksistä. Yhdistyksellä on toimintansa tukemiseksi oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa tavanomaista kioskikauppa ja kahvila- sekä ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa sekä toimintansa tukemiseksi järjestää arpajaisia ja huvitilaisuuksia. Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

3§ JÄSENISTÖ
Yhdistyksen varsinaiseksi, äänioikeutetuksi jäseneksi voi liittyä jokainen Etelä-Karjalan kyläyhdistys, asukasyhdistys tai muu yhdistys sekä yksityinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja joka suorittaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kannattajajäseniksi voidaan valita yksityinen henkilö, kunta tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Hallitus hyväksyy anomuksesta jäsenet.
Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli tämä on jättänyt jäsenmaksun muistutuksesta huolimatta maksamatta tai jäsen on törkeästi toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan. Hallitus voi myöntää jäsenelle eron kirjallisesta hakemuksesta.

4§ KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmihuhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen kokouksessa varsinaisella jäsenellä on 1(yksi) ääni.  Kokousedustaja voi valtuutettuna käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Edustaja voi edustaa vain yhtä yhteisöä. Henkilökohtaisia ääniä ei voi valtakirjalla toiselle luovuttaa

Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kannattaja- ja jäsenmaksun suuruus
 8. päätetään ja vahvistetaan hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi
 9.  valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varajäsen
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 31.1. mennessä, jotta hallitus ehtii valmistella asian ja sisällyttää sen kokouskutsuun.

Kutsut kokouksiin postitetaan yhdistyksen jäsenille sekä julkaistaan yleisellä lehtikutsulla vähintään kaksi (2) viikkoa ja enintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.

5§ HALLITUS
Yhdistyksen toimintaa hoitaa ja suunnittelee vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus pyritään valitsemaan tasapuolisesti Etelä-Karjalan eri alueilta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja työvaliokuntia

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

6§ NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.

7§ TALOUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kylätoimintaa edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilyttämisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen purkukokous päättää.