Toimintakertomus 2016

 

HALLINTO

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävä yhdistyksen vuosikokous pidettiin 31.3.2016 Imatralla.  Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat.

 

Yhdistyksen hallitus, joka vastasi yhdistyksen hallinnon järjestämisestä yhdessä yhdistyksen työntekijöiden kanssa, koostui kylä- ja asukasyhdistyksien, yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden edustajista. Hallituksen jäseninä toimivat (6 + 1) puheenjohtaja Hannu Hakonen, kyläedustaja Lemi, varapuheenjohtaja Raija Suuronen, asukasyhdistysedustaja Lappeenranta (varajäsen Erkki Mäkinen, kyläyhdistysedustaja Lappeenranta), Ilkka Lampinen kyläyhdistysedustaja Lappeenranta ( varajäsen Minna Arminen, kyläyhdistysedustaja Lappeenranta), Arvo Kukkonen, asukasyhdistysedustaja Imatra (varajäsen Ritva Kuuva, asukasyhdistysedustaja Imatra), Raimo Suomela, kyläyhdistysedustaja Taipalsaari (varajäsen Lea Rautio, kyläyhdistysedustaja Imatra), Osmo Laine, kyläyhdistys- ja yrittäjäedustaja (varajäsen Ossi Pekonen, kyläyhdistys- ja yrittäjäedustaja, Parikkala) sekä  Marjut Henttonen, sidosryhmäedustaja MTK (Pekka Helkala, sidosryhmäedustaja, MTK).

 

Hallitus kokoontui vuonna 2016 12 kertaa (3.2, 17.3, 31.3, 13.4, 18.4 (sähköpostikokous), 8.5 (sähköpostikokous), 21.6, 22.6 (sähköpostikokous), 7.9, 18.10 (sähköpostikokous), 16.11 (sähköpostikokous), 7.12) ja päätti yhdistyksen talousasioiden (tilinpäätös 2015 ja talousarvio 2016) ja hallintoasioiden (toimintakertomus 2015 ja toimintasuunnitelma 2065) lisäksi vuoden eteläkarjalaisen kylän, kylätoimijan ja kylätoiminnan tiennäyttäjän haun avaamisesta ja valinnasta, Avoimet kylät 2016 -tapahtuman järjestämisestä sekä yhdistyksen kotisivu-uudistuksesta. Hallituksen kokousten valmistelijoina toimivat yhdistyksen työntekijät ja hallituksen puheenjohtajat sekä johtoryhmä (työntekijät ja puheenjohtajisto) Hallituksen päätösten toteuttajina ja toiminnan käytännön toteuttajina toimivat yhdistyksen työntekijät.

 

Yhdistyksellä oli kaksi vakituista työntekijää (Kyläavuksi-hanke),  kaksi palkkatuella työllistettyä helpdeskiä ja toimistosihteeri/kiertävä kyläsihteeri, 2 osavuotista Osaava ja osallistuva tekijä-hankeen projektikoordinaattoria, Ray:n paikka auki -ohjelma-avustuksella työllistetty nuori ja yksi työkokeilija.  Lisäksi neljä terveydenhoitajaopiskelijaa suoritti yhdistyksessä työharjoittelun.  Yhdistyksellä oli koko vuoden toimipaikka   Taipalsaaren kunnantalolla (2 toimistohuonetta) ja loppuvuoden myös Lappeenrannassa  1 toimistotila.

 

TALOUS

Yhdistyksen tuotot koostuivat saadusta valtionavusta 29 565,00 €, jäsenmaksutuloista 3 640,00 €, työllistettyjen palkkatuista 39 477,13 €, Helpdeskin neuvontatyön tuotoista 50 €, hankkeiden julkisista tuista 116966,21 €, kuntarahasta 12 000 €, pankkiavustuksesta 3 000 € ja   säätiörahoituksesta 6000 €.   Yhdistyksen kulut syntyivät työntekijöiden palkkakuluista, matkakuluista, ostopalkkioista, vuokrakuluista, toimistokuluista, tapahtumakuluista sekä sekalaisista kuluista kuten lehti-ilmoituksista, posti- ja puhelinkuluista ja erilaisista laite- ja tarvikehankinnoista.

 

JÄSENISTÖ

Yhdistyksellä oli vuoden 2016 lopussa 23 henkilöjäsentä, 101 yhdistysjäsentä ja 8 kannattajajäsentä.  Jäsenille on ollut tarjolla vastikkeeton Sytyn välittämä lakimiesneuvonta.

 

VALTIONAVULLINEN TOIMINTA

Valtionavulla on hoidettu yhdistyksen hallinto, juoksevat asiat, toimistotehtävät sekä rekisterien ylläpito ja päivitys, tiedotus, kylien toiminnan tukeminen sekä niiden maakunnallisen edunvalvonta ja maakunnallisen kylätoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen ja kehittäminen.  Yhdistys on lisäksi edustanut maakunnan kylätoimintaa valtakunnan tasolla ja osallistunut valtakunnallisiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

 

Tiedottaminen
Yhdistyksen tiedotusvälineitä ovat kuukausittain ilmestyvä sähköinen kyläkirje (650 sähköpostiosoitteeseen), kotisivut ja sosiaalinen media (Facebook, Twitter, Youtube).  Kotisivuilla on julkaistu maakunnallisia ja valtakunnallisia ajankohtaisasioita sekä välitetty muiden maaseututoimijoiden julkaisuja.  Kyläkirjeen lisäksi sähköpostiosoiterekisterien osoitteisiin on lähetetty myös muita ajankohtaisia tiedotteita.   Yhdistys on  lähettänyt  kesällä 2016 sähköisen  jäsentiedotteen.

 

Vuoden kylä, kylätoimija, kylätoiminnan tiennäyttäjä

Yhdistyksen hallitus valitsi vuoden kyläksi Haapajärven Lappeenrannasta perusteena Huomattavan aktiivinen kyläyhteisö, jossa asiat hoidetaan itse tarttumalla ennakkoluulottomasti haasteisiin kyläyhteisön yhteiseksi hyväksi. Talkoohenki elää vahvana. Kylätalo antaa monipuoliset toimintamahdollisuudet mm. kyläläisten harrasteryhmille ja yhdistystoiminnalle. Vuoden kylätoimijaksi valittiin Jouko Kuivalainen Lappeennasta, perusteena aloitteellinen oman yhteisön ja ympäristön kehittäminen ja tiennäyttäjäksi Tuomo Hyyryläinen Taipalsaarelta, perusteena monipuolinen yhdistysaktiivi ja uusien toimintamuotojen kehittäminen.

 

Yhteistyö ja osallisuus

Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat mm. maakunnan kylät ja kaupunginosat, kunnat, kaupungit, seurakunnat, Suomen Kylätoiminta ry, toimintaryhmät, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, koulutusten tarjoajat, Sosiaalialan osaamiskeskus Socom ja muut maaseudun kehittämistoimintaa harjoittavat yhteisöt.

 

Yhdistys on verkostoitunut tehokkaasti muiden maaseututoimijoiden kanssa mm. osallistumalla niiden tapahtumiin sekä hankkeiden ohjausryhmiin.  Vapepan (vapaaehtoinen pelastuspalvelu) Etelä-Karjalan maakuntatoimikunnan varsinaisena jäsenenä toimii Marja Jussila (varajäsenenä Minna Piutula), maaseutuasumisen maakunnallisena yhteyshenkilönä on Marja Jussila, Socomin Jobi -hankkeen varsinaisena jäsenenä Minna Piutula (varajäsenenä Marja Jussila), Kaakkois-Suomen maaseutujaoston jäsenenä toimii Marja Jussila (varajäsenenä Minna Piutula) ja Eksoten Martti -hankkeen varsinaisena jäsenenä Marja Jussila.

Lappeenrannan susireviiriyhteistyöryhmän varsinaisena jäsenenä toimi Minna Piutula (varajäsenenä Marja Jussila).

 

Avoimet kylät 2016

Vuoden 2016 maakunnallinen Avoimet kylät –tapahtuma järjestettiin 11.6.2016. Tapahtuman järjestämisestä, markkinoinnista, tiedottamisesta ja jälkiarvioinnista vastasi yhdistys yhdessä tapahtuman toteuttaneiden kylien kanssa. Osallistuneet kylät toteuttivat päivän aikana kukin oman näköisensä tapahtuman. Päivään osallistui maakunnan alueelta 28 kylää.

 

HANKETOIMINTA

Maakunnallisen kylätoiminnan toimintaedellytysten tukemiseksi yhdistys toteutti Kyläavuksi -hanketta, Osaava ja osallistuva tekijä-hanketta sekä Kymenlaakson Kylät ry:n sekä Lemin 4H ja Vuoksen 4H -yhdistysten kanssa yhdessä Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella Nuorten kyvyt käyttöön -nuorten työllistämishanketta.

 

Kyläavuksi -hanke

Työvoimapoliittisen Kyläavuksi-hankkeen toteutusta jatkettiin vuonna 2016.  Hankkeen rahoituksen myönsi Kaakkois-Suomen TE-palvelut. Hankkeessa oli 2 työntekijää (hankkeen toteutuksesta vastaava projektipäällikkö ja työllistettyjen työelämän polkuvalmennuksesta vastaava työvalmentaja).

 

Kyläavuksi -hankkeessa yhdistykset ovat palkanneet Etelä-Karjalan Kylät ry:n avustuksella pitkäaikaistyöttömiä palkkatuella asukkaiden avuksi tavallisiin ei- ammattitaitoa vaativiin arjen askareisiin sekä asuinalueen yhteisten töiden hoitoon.  Hankkeen toimenpiteitä ovat olleet potentiaalisten kyläavustajakylien kartoitus ja rekrytointi, mukaan lähtevien kylien saattaminen työnantajakuntoon, työllistettävän kyläavustajan rekrytointi, työhön perehdyttäminen ja palkkaus sekä työvalmennus ja poluttaminen. Työvalmentaja on tavannut työllistetyn kyläavustajan vähintään kolme kertaa työllistämisjakson aikana (alkukartoitus, väliarviointi ja päättökeskustelu sekä TE-palvelujen oman asiantuntijan tapaaminen).

 

Hanke tarjosi työllistetyille kullekin sopivaa lyhytkoulutusta, järjesti kyläavustajien ja työnantajahallitusten yhteisiä tapaamisia sekä  koulutustilaisuuksia. Hanke teki  yhteistyötä yrittäjien, TE-palveluiden ja TYP:n, Eksoten, muiden työllistämistoimijoiden sekä koulutusta järjestävien tahojen kanssa. Hankkeessa tehtiin syksyllä itsearviointikysely yhdistyksille, kunnille, kaupungeille, TE- ja TYP-palveluille sekä kyläavustajille. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 2 kertaa (keväällä ja syksyllä).

 

Osaava ja osallistuva tekijä -hanke

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa tavoiteena oli kouluttaa uusia työnantajia 3. sektorin yhdistyksistä, työllistää pitkäaikaistyöttömiä koulutettavien yhdistyksien toimesta sekä poluttaa työllistetyt takaisin työelämään ja valtavirtaistaa maakuntaan  Kyläavuksi-hankkeessa Lappeenrannan alueella kokeiltua alueellisten palvelukeskusten mallia.

 

Hankkeesta on tiedotettu kotisivujen ja sosiaalisen median lisäksi kyläpäällikkökoulutuksissa ja erilaisissa tapahtumissa. Ensimmäinen palvelukeskustapahtuma pidettiin toukokuussa Nuijamaalla yhteistyökumppaneiden kanssa Liikuta minua Kukan päivän –tapahtuman merkeissä.

 

Työnantajuuskoulutuksia on pidetty kuusi ja niissä on ollut 26 osallistujaa.

 

Nuorten kyvyt -käyttön hanke

Raha-automaattiyhdistys antoi yhdistykselle avustuksen nuorten työllistämiseen projektikumppaneidensa kanssa yhdessä. Yhdistys, Kymenlaakson Kylät ry, Lemin 4H ja Vuoksen 4H -yhdistys palkkasivat kukin yhden nuoren vuodeksi. Tavoitteena oli tarjota vaikeasti työllistyville, ilman tutkintoa oleville alle 30 -vuotiaille nuorille mahdollisuus lisätä työelämän valmiuksia, löytää pontta koulutukseen hakeutumiseen sekä tutustua yhdistyskentän monialaiseen toimintaan sijoittamalla heitä kolmannen sektorin tarjoamille työmarkkinoille. Jokaisella nuorella oli oma työelämän mentori ja hankkeella yhteinen päämentori.

 

Taipalsaari 30.1.2016

 

Etelä-Karjalan Kylät ry, hallitus