Toimintasuunnitelma 2017

ETELÄ-KARJALAN KYLÄT RY 2017

Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Etelä-Karjalan maakunta. Yhdistyksen jäseninä on eteläkarjalaisia kyläyhdistyksiä, kylätoimikuntia, asukasyhdistyksiä, kuntia, kaupunkeja, kumppanuusyhdistyksiä ja yksittäisiä asukkaita. Yhdistys toimii kylä- asukastoiminnan kehittäjänä, edunvalvojana ja yhteistyöelimenä.

1. Hallinto
Hallintoa säätelevät yhdistyksen säännöt ja hallinto-ohjesääntö. Hallinto muodostuu ylintä päätäntävaltaa käyttävästä yhdistyksen kokouksesta (kokoontuu kerran vuodessa keväisin), hallituksesta (kokoontuu 6 kertaa vuodessa), johtoryhmästä (kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa) ja kehittämistyöryhmästä kokoontuu (n. kerran vuodessa).

2. Henkilöstö
Yhdistyksellä on kaksi vakituista työntekijää, joka työskentelevät pääasiallisesti hankkeiden toimenpiteissä sekä pienellä työajalla yhdistyksen hallinnossa. Nuorten kyvyt käyttöön -hankkeessa on palkattu yksi nuori toukokuun alkuun asti vuoden 2016 Ray-rahoituksella ja maaliskuusta eteenpäin toinen nuori vuoden 2017 Ray -rahoituksella. Yhdistykselle palkataan palkkatuella toimisto/kyläsihteeri ja helpdesk, mikäli TE-palveluilla on käytössään vuonna 2017 100 % palkkatuki. Yhdistys hakee alkuvuoden aikana kahta uutta hanketta, joihin mahdollisen rahoituksen tultua palkataan vetäjät.

3. Talous
Yhdistyksen tuotot koostuvat valtionavusta, työllistämistuista, jäsenmaksutuotoista, omasta varainhankinnasta, hankkeiden julkisista tuista sekä kuntarahasta ja kulut palkka- ja matkakuluista, ostopalkkioista, vuokrakuluista ja muista sekalaisista kuluista sekä toteutettavien hankkeiden kuluista.

4. PERUSTOIMINTA
Yhdistyksen perustoiminnan määrittää lähinnä vuosittain myönnettävä valtionapu, joka riittää n. 15 %:lla työajalla toimivan kyläasiamiehen palkkaukseen. Kyläasiamies hoitaa yhdistyksen juoksevien asioiden (mm. taloushallinto, tiedotus, rekistereiden ylläpito) lisäksi kumppanuutta ja verkostoitumista ja kansalaisvaikuttamista. Yhdistyksen hallintotoimintoihin palkataan palkkatuella avustaviin työtehtäviin pitkäaikaistyötön.

4.1 Tiedottaminen
Yhdistys lähettää kuukausittain sähköisen ajankohtaistiedotteen kyläkirjeen n. 650 sähköpostiosoitteeseen (poikkeuksena heinäkuu). Lisäksi yhdistyksellä on Facebook- sivusto, Twitter-tili, blogi sekä YouTube.

4.2 Kumppanuus ja yhteistyö
Yhdistyksen hallituksessa on edustettuna kylä- ja asukastoiminta, yrittäjät ja yhteistyökumppanit. Yhdistyksen yhteistyökumppaneita ovat maakunnan kylät, kaupunginosat, kunnat, kaupungit, Suomen Kylätoiminta ry, muut Suomen maakunnalliset kyläyhdistykset, Eksote, Socom, maaseudun hyvinvointia toteuttavat yhdistykset ja yhteisöt, maakunnan työllisyystoimijat, TE-palvelut, seurakunnat sekä muut maaseudun kehittämistoimintaa harjoittavat yhteisöt.
Yhdistyksen työntekijät ja mahdollisuuksien mukaan myös hallituksen jäsenet osallistuvat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti järjestettyihin kylätoimintaa, työllistämistoimintaa ja maaseudun kehittämistä käsitteleviin seminaareihin ja tapahtumiin. Yhdistys järjestää myös itse maakunnallisia tapahtumia ja koulutuksia.
Yhdistyksellä on edustus muiden maaseututoimijoiden hankkeiden ohjausryhmissä. Yhdistyksen hallitus päättää kunkin yhteistyökumppanin osalta oman osallisuutensa/edustajansa hankkeiden ohjausryhmiin, yhteisiin toimenpiteisiin ja tapahtumiin.
4.3. Maaseutuyhteistyö
Maaseudun ja kylätoiminnan kehittämisen edellytyksenä on osallisuus yhteiskunnalliseen keskusteluun, maaseuturakenteisiin ja palveluiden kehittämiseen vaikuttaminen. Sujuva yhteistyö vaatii yhteistä tahoa, joka koordinoi yhteistyömuotoja. Yhdistys kutsuu maakunnan kyläpäälliköt yhteiseen tapaamiseen 2 kertaa vuoden aikana sekä tapaa säännöllisin väliajoin muita maaseututoimijoita.

4.4. Kansalaisvaikuttaminen
Yhdistys toimii kansalaisvaikuttamisen kanavana osallistumalla kylien toimintaa vaikuttavien strategioiden, ohjelmien ja toimintojen suunnitteluun. Julkisen vallan ja asukkaiden vuoropuhelu on tärkeä kulmakivi esimerkiksi luotaessa kylien palvelumalleja. Yhdistyksen pitkäaikaisena tavoitteena on luoda maakunnan jokaiseen kuntaan vähintään kerran vuodessa kokoontuva ns. kyläparlamentti, joka toimii kunnan päättäjien, viranhaltijoiden ja kyläyhteisöjen yhteisenä keskustelu- ja kehittämisfoorumina. Pitkäaikaisena tavoitteena on myös tehdä jokaiseen kuntaan/kaupunkiin maaseutu/kyläohjelmat, joihin kootaan kunkin kunnan/kaupungin alueen kylä/asukasaluekohtaiset kehittämissuunnitelmat toimenpideohjelmineen.

Yhdistys on mukana maakunnan aluehallintouudistuksessa osallistumalla mm. maakuntaliiton METKA-työryhmään (maaseudun, elinkeinojen, työllisyydenhoidon, koulutuksen aluekehittämisen työryhmä). Yhdistyksen työntekijät ovat kylätoiminnan valtakunnan tasolla mukana Kylä 2030- kehittämistyöryhmässä sekä kylätoiminnan mahdollisuudet sote- ja maakuntauudistuksessa ja työllistäminen mahdollisuutena -työryhmissä.

4.5. Palkitseminen ja huomionosoitukset
Yhdistyksen hallitus valitsee hakemuksesta keväällä vuoden kylän, kylätoimijan/tiennäyttäjän ja kunniamaininnan saavan kylän. Valittu vuoden kylä ja kylätoimija/tiennäyttäjä osallistuvat valtakunnalliseen kilpailuun. Yhdistyksen hallitus hakee ja myöntää Suomen Kylätoiminta ry:n kunniamerkkejä pitkän kylätoiminnan tehneille ansioituneille henkilöille.

5. KEHITTÄMISTOIMINTA
Vuonna 2017 panostetaan erityisesti kylätoimijoiden osaamisen sekä kylien ja asuinalueiden työllisyyden lisäämiseen ja alueellisten palvelukeskusten toiminnan kehittämiseen.

5.1. Työllistäminen
ESR -rahoitteisessa Osaava ja osallistuva -hankkeessa työllistetään pitkäaikaistyöttömiä ja työkokeilijoita yhdistysten (myös kaupunkialueilla) toimesta. Kevään 2017 aikana haetaan päättyneen Kyläavuksi-hankkeen jatkoksi uutta työvoimapoliittista avustusta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen, mikäli TE-palvelut avaavat keväällä haun.

Ray myönsi yhdistykselle vuodelle 2017 avustuksen Nuorten kyvyt käyttöön -hankkeeseen, jossa voidaan palkata vuodeksi yksi vaikeasti työllistettävä nuori kiertävällä työssäoppimismallilla (määrä aika useamassa yhdistyksessä). Rayn vuoden 2016 vastaavalla rahoituksella palkatun nuoren työllistämisjakso päättyy toukokuussa (yhdistyksen, Lemin ja Vuoksen 4 H- yhdistysten ja Kymenlaakson Kylät ry:n yhteinen hanke).

5.2. Palveluiden kehittäminen
Yhdistys tehostaa kylien palvelutoiminnan ja työllisyyden lisääntymistä kehittämällä pilottikokeilun pohjalta kullekin alueelle sopivia alueellisia palvelukeskuksia yhteistyössä mm. Eksoten kanssa. Palvelukeskukset tarjoavat kullakin alueella tarvittavia julkisia ja yksityisiä palveluja. Palvelukeskusten toiminnan tehostamiseksi työllistetään kiertäviä kyläsihteereitä. Yhdistys tarjoaa myös kone – ja laitepulmiin apua palkkaamalla pitkäaikaistyöttömän Helpdeskiksi.

5.3. Koulutus
Osaava ja osallistuva tekijä -hankkeessa järjestetään 3. sektorin yhdistyksille työnantajakoulutusta tavoitteena saada uusia yhdistystyönantajia. Yhdistys järjestää lauantaikoulutuksena ainakin 1 – 2 kyläpäällikkökoulutusta yhteistyössä Suomen Kylätoiminta ry:n kanssa. Suomen Kylätoiminta ry rahoittaa koulutuspäivät.

Yhdistyksen Kyläturvallisuuskouluttajan koulutuksen käyneet työntekijät järjestävät tarpeen mukaan Suomen Pelastusalankeskusjärjestön Spekin ”Meidän turvallinen kylä” -koulutuksia. Yhdistys hakee mukaan Valtiovarainministeriön ”Autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä, AUTA” -hankkeen kokeiluihin mukaan ikäihmisten atk-opastuksen mallinnuskokeilulla. Kokeilu päättyy syksyllä 2017.

5.4. Markkinointi
Perinteinen Avoimet kylät -tapahtuma järjestetään lauantaina 10.6.2017 Suomi100 tunnuksen alla nimellä SalpAction, jossa eteläkarjalaiset kylät juhlivat 100 -vuotiasta Suomea ympäri maakuntaa. Tavoitteena on, että kylät, joiden alueella sijaitsee Salpalinjan rakenteita, rakentavat Salpalinjan ympärille tapahtuman, teemalla Kylä ja Salpalinja 100 vuotta sitten. Muut kylät voivat käyttää tapahtuman pohjana teemaa Kylä tänä päivänä tai Kylä 100 vuotta sitten.

Päivä tarjoaa kylissä vierailijoille tilaisuuden tutustua maakuntamme kylien elämään historiasta tähän päivään ja itsenäisen Suomen syntyyn itärajan tuntumassa. Avoimet kylät -tapahtuman tavoitteena on lisätä kylien ja kylätoiminnan näkyvyyttä sekä tukea kylien markkinointitoimintaa. Etelä-Karjalan tapahtumapäivä on osa valtakunnallista Avoimet kylät, Suomi100 tapahtumaketjua.

Markkinoinnin ja tiedotuksen tehostamiseksi yhdistys kehittää kotisivujaan kylätoiminnan portaalisivustoiksi.

Etelä-Karjalan Kylät ry, hallitus