Asukasyhdistyksen säännöt

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Eteläalueen asukasyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenranta ja toimialue Lappeenrannan eteläinen alue.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton asukasyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on koota asuinalueensa asukkaat valvomaan yhteisiä asumiseen liittyviä etujaan. Yhdistyksen tarkoituksena on myös parantaa lähiökuvaa sekä tukea hyvää, turvallista ja viihtyisää asumista, monipuolisia palveluja, virikkeellisiä harrastusmahdollisuuksia sekä terveellistä ympäristöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Edistää alueensa asukkaiden yhteistoimintaa.

2. Selvittää asumiseen ja ympäristöön liittyviä vaikutusmahdollisuuksia

3. Vaikuttaa asukkaiden etujen mukaisen asunto-, ympäristö, ja aluepolitiikan aikaansaamiseen tekemällä ehdotuksia ja pitämällä yhteyksiä viranomaisiin ja muihin yhteistyötahoihin.

4. Järjestää erilaisia asukastilaisuuksia kuten kokouksia, talkoita, asukasiltoja ja koulutusta.

5. Tiedottaa toimialansa asioista.

6. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia, juhlia, myyjäisiä, huvitilaisuuksia.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, toimii niiden hyväksi ja asuu Lappeenrannan eteläalueella.

Yhdistyksen vuosikokous päättää liittymismaksun ja vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden.

4 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

8. päätetään liittymis- ja jäsenmaksusta

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi

10. päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan sen mukaisesti hallituksen jäsenet

11. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouskutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta julkaisemalla kutsu paikallisessa sanomalehdessä tai kirjeitse jäsenille.

6 § Hallituksen tehtävät

1. Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi myöntää yhdistyksen jäsenille läsnä- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

2. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa. Ei kuitenkaan niissä asioissa, joissa hän on yhdistyslain mukaan esteellinen. Puheenjohtaja valvoo sääntöjen ja yhdistyksen päätösten sekä hallituksen antamien ohjeiden noudattamista ja sitä, että yhdistyksen muut toimihenkilöt täyttävät tehtävänsä.

3. Sihteeri laatii yhdistyksen ja hallituksen kokouksista pöytäkirjan, laatii ehdotuksen yhdistyksen toimintakertomukseksi, hoitaa kirjeenvaihdon ja huolehtii muiden kirjallisten tehtävien suorittamisesta.

4. Taloudenhoitaja hoitaa yhdistyksen kirjanpidon ja laatii ehdotuksen tilinpäätökseksi  sekä huolehtii muista hallituksen hänen tehtäväkseen määräämistä yhdistyksen taloutta  koskevista tehtävistä.

5.  Hallitus on kaikista toimenpiteistään vastuussa yhdistyksen kokoukselle.

6.  Hallituksen jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä tehdyn  päätöksenjohdosta, on vapaa päätöksen tuottamasta vastuusta, ellei hän osallistu  päätöksen täytäntöönpanoon.

7 §  Tilit ja tilintarkastus

1.  Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Toimessa olevan päätösvaltaisen hallituksen hyväksyttyä kuluneen kalenteri vuoden tilit ja tilinpäätöksen, ne sekä muut  tarpeelliset asiakirjat on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

2. Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen tilit, omaisuus ja hallinto sekä laatia kirjallinen tilintarkastuskertomus käsittäen kannanoton tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

3.  Tilintarkastajien tulee luovuttaa asiakirjat tarkastettuina ja lausunnolla sekä tilintarkastuskertomuksella varustettuna vähintään kaksi viikkoa ennen vuositkokousta yhdistyksen hallitukselle.

8 §  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 §  Muut määräykset

Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä noudatetaan yhdistyslakia.

10 §  Yhdistyksen sääntömuutokset  tai purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa, vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän viimeisen kokouksen  määräämällä tavalla.