Säännöt

SÄRKISALMEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

 1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Särkisalmen kyläyhdistys ja kotipaikka Parikkalan kunta. Yhdistyksen toimialue on Parikkalan kunta.

 2. Tarkoitus ja toiminta

 Yhdistyksen tarkoituksena on

 • työskennellä kylän henkisten ja aineellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi paikallisen omaleimaisuuden pohjalta
 • toimia kylän asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden sekä kylässä työskentelevien viihtyisyyden ja kiintymyksen lisäämiseksi
 • edistää kylän toimintoja ja tunnetuksi tekemistä
 • työskennellä nuorison viihtyvyyden ja elinolojen parantamiseksi
 • työskennellä vanhusten elinolojen ja viihtyvyyden parantamiseksi
 • osallistua toimialueensa raittiustyöhön.

 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • pyrkii lisäämään toimialueensa asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa, yhteistyötä ja omatoimisuutta
 • pyrkii luomaan toimialueelle uusia työpaikkoja
 • voi toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistua aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkiä vaikuttamaan päätöksentekoon sekä osallistua kunnalliseen ja valtakunnalliseen kylätoimintaan
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille
 • voi harjoittaa käyttöesineiden vuokrausta.

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi hakea ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

 3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on kiinnostunut yhdistyksen tarkoituksesta, hyväksyy yhdistyksen säännöt ja haluaa edistää yhdistyksen toimintaa ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.

Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun.

Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä jokainen oikeuskelpoinen yhteisö tai jokainen yksityinen henkilö. joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteuttamista ja jonka yhdistyksen hallitus kannattajajäseneksi hyväksyy.

Kannattajajäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistyksen syyskokouksen määräämän vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille kuin myös kannattajajäseninä oleville yksityisille henkilöille ja yhteisöille. Yhdistyksen syyskokous voi määrätä eri suuruisen kannattajajäsenmaksun yhdistyksen toimialueella ja sen ulkopuolella toimiville yhteisöille.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

 4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi tilivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä heiltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

Hallitus voi keskuudestaan valita työvaliokunnan hoitamaan sille osoitettuja tehtäviä.

 5. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin, sekä varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen toimihenkilölle yksin.

 6. Tilikausi ja tilintarkastus

 Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

7. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuun aikana ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

8. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta syyskokouksen päättämällä tavalla.

9. Varsinaiset kokoukset

 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle tilivuodelle
 6. päätetään hallituksen jäsenmäärä
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä
 9. päätetään yhdistyksen koollekutsumistavasta seuraavana tilivuonna
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava vähintään kuukausi ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja yhdistyksen kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai yhdistyksen kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat ja omaisuus yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat ja omaisuus samaan tarkoitukseen.