Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kummun kyläyhdistys. Kotipaikka on Uukuniemen kunta.

2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on Kummun kylän kehittäminen, asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvominen, sekä harrastustoiminnan kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys antaa jäsenilleen koulutusta, järjestää retkiä, kokouksia sekä tekee hakemuksia viranomaisille ja harjoittaa yms. yhdistyksen tarkoitusta edistävää vastaavaa toimintaa.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

4 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 6 sekä enintään 8 jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 4 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna ovat läsnä.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, tai rahastonhoitaja kukin yksin.

6 § Tilikausi ja tilintarkistus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai kylän ilmoitustaululla.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi- huhtikuun aikana.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

9 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
kokouksen avaus;
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; hyväksytään kokouksen työjärjestys;
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
päätetään hallituksen jäsenmäärä;
valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä; käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.