Säännöt

Partalan kyläyhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 29.1.2004, rekisterinumero 188669.
Patentti ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin merkityt säännöt ovat seuraavat:

PARTALAN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Partalan kyläyhdistys ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki, toimialueena Partalan ala-asteen koulupiirin alue käsittäen Partalan, Mentulan, Ryösölän ja Saarnialan kylien alueet sekä Saikkolan kylästä ne alueet, jotka toiminnallisesti katsotaan kuuluvaksi kyläyhdistyksen alueeksi, Lappeenrannan kaupungissa.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Partalan kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyisyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilyttämistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys.

 • kylien etujärjestönä osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylien kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa..
 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
 • toteuttaa kylien elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä peruspalveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä.
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
 • Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § Jäsenistö
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta kylätoimikunta.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Kylätoimikunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla eri suuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle.

6 § Kylätoimikunta
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä kylätoimikunta. Kylätoimikuntaan kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.
Kylätoimikunnan jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.
Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Kylätoimikunnan puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kymmenen kalenterivuoden ajan.
Kylätoimikunta voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.
Kylätoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet kylätoimikunnan jäsenistä sitä vaatii. Kylätoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku kylätoimikunnan jäsenistä puhetta johtamaan.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kylätoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja kylätoimikunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kylätoimikunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain kylätoimikunnan määräämänä aikana ennen huhtikuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun kylätoimikunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kyläjohtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Kylätoimikunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitetuilla osoitteilla postitetuilla kirjeillä tai jokaiseen jäsentalouteen jaetuilla kutsuilla tai yhdistyksen ilmoitustauluille kiinnitetyillä kokousilmoituksilla tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla kokouskutsulla.

11 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kylätoimikunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 8. Valitaan kylätoimikunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 10. Päätetään kylätoimikunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 11. Valitaan edustaja/edustajat muihin järjestöihin
 12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( Ÿ ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.