YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Mattila – Mäntylä – Kuusela Asukasyhdistys

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mattila-Mäntylä-Kuusela Asukasyhdistys, kotipaikka on Lappeenranta ja toimialueena Mattila-Mäntylä-Kuusela sekä Partekin alue.

Yhdistys on poliittisesti sitoutumaton.

2 §

Tarkoitus ja toiminta

Asukasyhdistyksen tarkoituksena on:

vaikuttaa alueensa kuntasuunnitteluun ja viihtyvyyden lisäämiseen

olla toimialueena asukkaiden ja eri yhteisöjen edustajana ja yhdyssiteenä

toimia ympäristönsuojelun ja maisemanhoidon aloilla

tehdä aloitteita ja esityksiä, sekä antaa lausuntoja viranomaisille

järjestää kokouksia, luentoja ja esitelmätilaisuuksia sekä yhdistyksen sisäistä ja ulkoista tiedotusta

järjestää erilaisia tilaisuuksia

edistää asukkaiden harrastustoimintaa

3 §

Jäsenistö Yhdistyksen jäsen on jokainen sen alueella asuva henkilö ja yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt.

Jäsenmaksu ei peritä.

4 §

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi yhdistys voi kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka huomattavalla tavalla edesauttaa yhdistyksen toimintaa.

5 §

Kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous.

Kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. Lisäksi johtokunta voi kutsua tarvittaessa koolle ylimääräisen kokouksen.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla paikallisessa lehdessä neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

6 §

Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

7 §

Kevätkokouksessa käsitellään

edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 §

Syyskokouksessa käsitellään

hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio

valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle

valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

muut kokouskutsussa mainitut asiat

9 §

Johtokunta

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja suunnittelee syyskokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tämän jälkeen puolet on erovuorossa. Erovuorot määrätään ensin arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja varasihteerin sekä rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta voi asettaa avukseen sääntöjen määräämiä tehtäviä varten tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään viisi (5) jäsentä sitä vaatii ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä viiden (5) jäsenen ollessa läsnä.

10 §

Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimenkirjoittajia ovat puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja kaksi yhdessä.

11 §

Talous Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi ja tilit on jätettävä tilintarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on palautettava tilit johtokunnalle lausuntoineen vähintään ennen kevätkokousta.

12 §

Sääntöjen muuttaminen ja purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Esityksen on tullessaan hyväksytyksi saatava vähintään 2/3 annetuista äänistä.

13 §

Yhdistyksen lakkauttaminen

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, sen varat ja omaisuus luovutetaan Lappeenrannan kaupungille käytettäväksi asukasyhdistyksen alueen kehittämiseen.

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa Mäntylän koululla 4.5.1995