Säännöt

Yhdistyksen sääntömuutos hyväksyttiin vuosikokouksessa 22.2.08.

1 §     NIMI JA KOTIPAIKKA
Raution kaupunginosayhdistys ja sen kotikunta on Imatra.
Yhdistyksen toimialueena on Imatran kaupungin Raution(kylän) kaupunginosa lähiympäristöineen, Immolanjärven – golfkentän – Rönkäntien – Kaukopään tehdasalueen rajaama alue mukaan luettuna Petsamon ja Rajavartioston alue.
2 §    TARKOITUS JA TOIMINTA
Yhdistyksen tarkoituksena on:
-Työskennellä toimialueensa henkisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi.
-Toimia viihtyvyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi vanhojen perinteiden ja uusien ajatusten pohjalta.
-Toimia kokonaisvaltaisen yhdyskuntatyön kehittämisessä yhteistyössä asukkaiden, järjestöjen ja Imatran kaupungin kanssa paikallisten erityispiirteiden pohjalta osallistumalla aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.
-Edistää asukkaiden omatoimisuutta sekä eri ikä- ja sosiaaliryhmien vuorovaikutusta.
-Edistää toiminta-alueen ympäristön viihtyisyyden kehittämistä.
3 § TARKOITUKSENSA TOTEUTTAMISEKSI YHDISTYS
-Tekee aloitteita ja esityksiä sekä tarvittaessa antaa lausuntoja viranomaisille.
-On yhteistyössä kaupungin sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa.
-Tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.
-Harjoittaa teatteri- ja orkesteritoimintaa.
-Järjestää kokouksia sekä teema- ja esitelmätilaisuuksia.
-Järjestää liikunta- ja harrastustoimintaa.
-Järjestää talkoita, retkiä, näyttelyitä ja juhla- ja viihdetilaisuuksia
-Voi ylläpitää nuoriso- ja muuta toimitilaa.
4 § TOIMINTANSA TUKEMISEKSI YHDISTYS
-Järjestää juhlia, teatteriesityksiä ja muita kylätapahtumia sekä erilaisia kilpailuja, näyttelyitä, myyjäisiä ja arpajaisia.
-Vuokraa hallitsemaansa Kylätupaa ja harrastetiloja.
-Ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.
-Yhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita toimintaansa varten irtainta omaisuutta.
-Yhdistys voi järjestää asukaspalvelutoimintaa, esimerkiksi korttelitalonmiehen palveluja, lastenhoitoa ja puutarhanhoitovälineiden vuokrausta.

5 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi kuulua toiminta-alueella asuva yksityinen henkilö. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
6 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 10 muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Puheenjohtajan toimiaika kestää yhden kalenterivuoden kerrallaan, kuitenkin kerrallaan yhteensä enintään 4 vuotta. Muiden jäsenten toimiaika kestää kaksi kalenterivuotta siten, että ensimmäisenä vuonna valitaan arvalla erovuoroiset ja sitten kunakin vuonna hallituksesta eroaa puolet jäsenistä.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten tarvittavia toimikuntia.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään 5 hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta nimettyä aihetta varten vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaalissa kuitenkin arpa.
Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka monistetaan hallituksen jäsenille ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa, kaksi yhdessä.
8 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko ennen kevätkokousta.
9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta asukastiedotteessa tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävänä olevat asiat.
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
8. Kokouksen päättäminen

SYYSKOKOUS
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa             
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
6. Päätetään sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä toimihenkilöiden kulukorvaukset.
7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10. Kokouksen päättäminen
10 § MUUT ASIAT
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Sääntömuutosasia on mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous. Ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautumisesta päättävä kokous päättää jäljellä olevien varojen käytöstä yhdistyksen toimintaperiaatteiden edistämiseen.
Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslakia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.