Säännöt

Suoanttilan Kyläyhdistyksen säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suoanttilan Kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka Luumäen   kunta.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on Suoanttilan kylän asukkaiden ja vapaa-ajan                       asukkaiden etujen ajaminen, viihtyvyyden ja yhteishengen lisääminen sekä                       kaikenpuolisen hyvinvoinnin edistäminen seudulla.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää talkoita, tekee aloitteita ja                            esityksiä, antaa lausuntoja ja tekee anomuksia viranomaisille, järjestää tiedotus-,                  koulutus-, huvi-, ym. vastaavia tilaisuuksia tarpeen mukaan. Yhdistys on                         puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa Suoanttilan kylän                         asukas ja vapaa-ajan asukas. Jäseniksi voidaan hyväksyä myös muita                                      henkilöitä, jotka haluavat toimia kyläyhdistyksen hyväksi. Jäsenet yhdistykseen                hyväksyy hallitus. Vuosikokous päättää peritäänkö jäseniltä jäsenmaksua vai ei.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti                             hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen                         kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen                            jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset,                       joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään                           yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä                             tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden                             ehtoja.

5 § JÄSENMAKSU
Vuosikokous päättää peritäänkö jäseniltä vuosimaksua vai ei. Mikäli                                 vuosimaksua päätetään periä, sen suuruudesta päättää vuosikokous.

6 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja                  neljä (4) varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä, jotka valitaan vuosittain                     vuosikokouksessa. Hallituksen toimikausi kestää yhden (1) vuoden. Hallituksen                    jäsenet voidaan valita uudestaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan                       varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun                       vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi (2)                jäsentä ovat saapuvilla ja he ovat päätöksissään yksimielisiä. Hallitus on                       kutsuttava koolle viikkoa ennen kokousta.

7 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUS
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava                tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien              tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta               hallitukselle.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä                   tammi-toukokuussa. Kokouksista ilmoitetaan jäsenille vähintään seitsemää                            vuorokautta ennen kokousta kirjallisena kokouskutsuna. Kirjallinen kokouskutsu                 voi olla ilmoitus paikallislehdessä, sähköposti, postitettu kirje tai muu vastaava.                    Ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin                                         määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten                  mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin                       arpa.

10 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen
– puheenjohtaja
– sihteeri
– kaksi pöytäkirjantarkastajaa
– ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden                                                  myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä talousarvio ja päätetään                                            seuraavan vuoden jäsenmaksusta
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10. käsitellään muut esille tulevat asiat, jotka on jätettävä hallitukselle                              kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä                         yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä                        annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä                                              tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan                                    tarkoitukseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *