Kylähanke 2005-2008 Vaella Vainikkalaan – Viihdy ja Jää

Hankkeen aikana valmistunut Sale-puisto

Hankkeen aikana valmistunut Sale-puisto

Keväällä 2005 alkanut Vainikkalan kylän kehittämishanke Vaella Vainikkalaan – Viihdy ja jää (VVVJ) päättyi vuoden 2008 kesäkuun lopussa. Noin kolmen ja puolen vuoden pituisen hankekokonaisuuden viimeinen virallinen tilaisuus oli 11.9.2008 pidetty hankkeen ohjausryhmän kokous. Kokouksessa jätettiin hankkeen loppuraportti sekä loppumaksatushakemus viranomaisten käsiteltäväksi.

Koska loppuraportti on mielestäni tärkeää tämän vuosikymmenen kylähistoriaa, tuon raportin tekstiosuuden kokonaisuudessaan (kieliasuvirheineen) Uutis-Vainikkalan lukijoiden ja Vainikkalan kotisivujen käyttäjien silmien eteen.

Laatimassani raportissa olen arvioinut mitä olemme saaneet aikaan, sekä myös hieman mitä mahdollisuuksia on jatkaa hankkeen aikana virinneillä uusilla ideoilla jonkun muun hankkeen nimissä tai erillisinä projekteina.

Koska virallisen raporttipohjan otsikointi on mielestäni ikävää viranomaiskieltä, olen lisännyt tähän lehti-/nettiversioon runsaasti selventäviä väliotsikoita.

Sauli Vainikka, hankevetäjä ”evp”

 

SAAVUTETUT TAVOITTEET SUHTEESSA HANKESUUNNITELMAAN

Kylän ilmettä muutettiin

Hankkeella pystyttiin merkittävästi muuttamaan Vainikkalan ulkoista ilmettä haluttuun suuntaan. Kylän asukkaille sekä kylässä vieraileville se näkyy kylään tultaessa siistiksi puistoksi muuttuneena alueena. Paikka oli ennen villiintynyt pusikko. Koulun läheiselle alueelle saatiin toteutettua monipuolinen kokonaisuus joka tarjoaa kaikille useita vaihtoehtoja vapaa-ajan harrastuksille kulttuurista liikuntaan.

Sovellettua perinnerakentamista

Hankkeen rakennuskohteissa toteutettiin paljon perinteistä suomalaista (ja virolaista) rakennustekniikkaa sovellettuna nykypäivän vaatimuksiin. Kohteet toimivat näytteinä asiasta kiinnostuneille yli kylä-, kunta- ja valtiorajojen. Edellä mainittuja kohteita ovat riukuaidat, pajutyöt, hirsistä rakennetut laavu ja grillikatos, ruokokatot, teatterin kiinteät penkit sekä puiston kyläkeinu.

Ympäristön hoidon esimerkkejä

Hankkeella on annettu ihmisille hyvää esimerkkiä ympäristöasioiden hoidossa. Järviruo’on keräys Telkjärvestä on yksi merkittävimmistä toimenpiteistä. Ruokoa keräämällä on mahdollista saada lähijärven sisäistä kuormitusta pienemmäksi, sekä samalla hyvää ja kestävää rakennusainetta kattoihin. Myös järven virkistyskäyttömahdollisuudet voivat näin koheta selvästi. Esimerkkinä tästä Myötävirtaan melontareitin käytön mahdollistuminen myös keskikesän reheville kuukausille jolloin Telkjärven länsipäässä melominen ei yleensä ole mahdollista.

Hanke markkinoi roskattoman retkeilyn ajatusta. Samaa mallia on toteutettu Myötävirtaan ry:n retkeilyreitillä jolla on selkeä kytkentä hankkeeseen.

Tavoitteena oli houkutella kylään lapsiperheitä

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli houkutella Vainikkalaan lapsiperheitä. Tässä ei ainakaan hankeaikana onnistuttu. Vainikkalan koulun lakkautusuhan tiedetään olevan suurin kielteinen tekijä tässä asiassa. Tosin nyt toteutunut yleisen viihtyvyyden lisääntyminen, hyvät harrastusmahdollisuudet sekä ennen kaikkea elokuussa 2008 käynnistetty Ylämaan ja Lappeenrannan kuntaliitosselvitys saattavat muuttaa tilannetta Vainikkalan kannalta parempaan suuntaan hyvinkin nopeasti. Koululle on jo onnistuttu hankkimaan jatkoaikaa kylätoimikunnan ja oppilaiden vanhempien aktiivisen toiminnan ansiosta.

Yhteistyö Kylälle asumaan -hankkeen kanssa

Lapsiperheiden sekä myös muiden uusien asukkaiden saamiseen Vainikkalaan tuntui hankkeen alussa olevan mitä parhaimmat mahdollisuudet. Kylä oli mukana myös paljon julkisuutta saaneessa Kylälle asumaan hankkeessa. Parhaimmillaan kylä tarjosi yhteensä seitsemää tonttia Kylälle asumaan hankkeen kautta, ja niiden lisäksi Lappeenrannan kaupungin tarjonnassa oli kolme tonttia.

Kylälle asumaan hankkeen päätyttyä neljä tonttia vedettiin myymättömänä pois markkinoilta, ilmeisesti kysynnän puutteen takia. Kylälle asumaan –tonteista on vielä myynnissä kolme, kaupungin tarjonnassa on kaksi tonttia. Yksi kaupungin tarjonnassa olleista tonteista on varattu rakentamiseen. Varaajan henkilöllisyys ei ole hankkeen johdon tiedossa.

Vainikkalan yleisenä ongelmana on myyntiin tulevien kiinteistöjen pieni määrä. Muuttovalmis ”oletuslapsiperhe” hankkii mieluummin valmiin omakotitalon jota sitten vähitellen kunnostaa perheen tarpeiden mukaan. Tällaista tarjontaa ei kylässä hankeaikana ole ollut. Vainikkalassa on viime vuosikymmeninä ollut myynnissä keskimäärin noin yksi omakotitalo vuodessa. Tähän oletetaan tulevan muutos seuraavan kymmenen vuoden aikana

Rakennettujen kohteiden käyttö

Hankkeessa rakennetut kohteet on otettu käyttöön tyydyttävästi ja vaihtelevasti. Teatteri on luonnollisesti koonnut suurimmat käyttäjämäärät. Grillikatos-Pytinkiä on hyödynnetty kylän yhdistysten kokouspaikkana sekä Lappeen seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa läpi vuoden. Kesällä 2008 valmistunut Sale-puisto on myös otettu hyvin vastaan. Hiihtomaa on kärsinyt lauhoista ja vähälumisista talvista. Hiihtomaan rinteiden käyttöaika on em. syystä johtuen jäänyt muutamaksi viikoksi talvea kohti. Hiihtomajan valmistuttua kesällä 2008 hiihtomaa sai lisäarvoa talvitapahtumien pitopaikkana. Hiihtomaan aika tulee vielä, silloin kun talvet ovat taas talvia.

Teatterilla järjestetyt tapahtumat raportointihetkeen mennessä:

09.08.2005 Näytelmä Kurimon läksiäiset, yleisöä n. 180
04.09.2005 Näytelmä Kurimon läksiäiset, yleisöä n. 130
06.07.2006 Lappeen seurakunnan Suven ilta yleisöä n.90
17.08.2006 VVVJ ohjausryhmän kokous, 7 henkilöä
26.08.2006 Juhlatilaisuus, Vainikkalan koulu 100 v, yleisöä n. 300
26.08.2006 Näytelmä Kyläkoulun taival, yleisöä n. 200
29.08.2006 Näytelmä Kyläkoulun taival, yleisöä n. 150
05.12.2006 Lappeen seurakunnan joulunajan avaus, yleisöä n. 70
17.05.2007 Lappeen seurakunnan aluetyön kevättapahtuma, yleisöä n. 90
07.06.2007 Näytelmä Kirjeitä rintamilta, yleisöä n. 170
04.08.2007 Näytelmä Vain luojan tylppä työkalu, yleisöä 43
02.09.2007 Lastenteatteria Nupuille ja naperoille, yleisöä 20
24.05.2008 Räminää ja pauketta vestivaali, yleisöä n. 200
05.07.2008 Ojalan sukuseuran vuosikokous, yleisöä 21
06.07.2008 Kalevalaisia runoja, Maijan kahvikekkereillä, yleisöä n. 31
10.07.2008 Lappeen seurakunnan kesäkirkko, yleisöä 31

Vaikutus kylän yhteishenkeen

Hankkeella uskotaan olleen positiivinen vaikutus kylän yhteishenkeen. Osallistuminen talkoisiin on ollut hyvällä tasolla, tosin painottuen pitkälti noin kymmenen henkilön ydinryhmän työpanokseen.

Negatiivisena seikkana hankkeen johto haluaa mainita saadun palautteen erittäin pienen määrän. Saatu palaute on tullut joko talkoisiin osallistuneilta tai täysin ulkopuolisilta. Kylän perusasukas ei jostain syystä osaa tai halua antaa palautetta hankkeen tuotoksista.

Kiteytettynä voidaan todeta alkuperäisen hankesuunnitelman toteutuneen lähes täydellisesti, ja rakentamisen osalta jopa selvästi enemmän. Hankesuunnitelmaa täydennettiin hankeaikana kahdesti.

Hankkeessa rakennettiin seuraavat kohteet:

Kesäteatteri (näyttämö, katsomon kiinteät ja siirrettävät penkit, penkkivarasto, valaistus)
Grillikatos kelohirrestä
Laavu kelohirrestä, ruokokatto
Hiihtomaa (rinne, ruokokatteinen hiihtomaja)
Riukuaidat
Temppu- ja puuharata (pajurakenteet, dyynialue)
Puisto (kyläkiikku, minigolfradat, istutukset, penkit, polku, portaat, kaivo)

Talkootyötunteja kertyi seuraavasti:

Teatteri 638,5 h (kaikki rakentamista)
Grillikatos 191,5 (kaikki rakentamista)
Laavu 393,0 (rakentaminen 104, kehittäminen 289 h)
Hiihtomaa 208,0 (rakentaminen 104, kehittäminen 104 h)
Riukuaidat 12,0 (kaikki kehittämistä)
Temppurata 96,0 (rakentaminen 74, kehittäminen 22 h)
Puisto 349,0 (rakentaminen 279,5, kehittäminen 69,5 h)
Talkootyöt yhteensä 1888,0 h (rakentaminen 1391,5 h, kehittäminen 496,5 h)

Talkootöihin osallistui yhteensä 76 henkilöä. Heistä oli naisia 29, ja miehiä 47. Keskimääräinen henkilötyömäärä oli 24,84 työtuntia. Vaihtelu henkilötasolla oli 1 – 346 tuntia.

Koulutustilaisuudet

Hankeaikana järjestettiin seuraavat koulutustilaisuudet:*
Pajutyökurssi, kevät 2005
Riukuaitakurssi, kesä 2006
Ruokokattokurssi 1, kesä 2006
Ruokokattokurssi 2, kesä 2008

Hankesuunnitelmassa mainittua hirsirakentamisen kurssia ei erillisenä järjestetty. Koulutus toteutui käytännössä avoimilla hirsityötalkoilla joihin kiinnostuneet voivat halutessaan tulla seuraamaan työn edistymistä. Samalla tarjottiin mahdollisuus osallistua itse tekemiseen jos halukkuutta oli. Hirsitöitä tehtiin kesällä 2005 laavulla ja kesällä 2006 grillikatoksella.

SAAVUTETUT TULOKSET JA VAIKUTUKSET HANKKEEN AIKANA

Saavutetut tulokset huomioiden hanke on osoittanut tarpeellisuutensa. Voidaan olettaa että joku hankkeessa toteutetuista kohteista (hiihtomaa?) olisi saattanut toteutua muiden organisaatioiden toimesta (Lappeen Riento), mutta nyt saavutetun kokonaisuuden kaltaista toimintakeskusta ja puistoa ei missään tapauksessa olisi pysytty tekemään, ja niitä tuskin koskaan olisi edes osattu vakavasti suunnitella.

Hankkeen avulla saatiin Vainikkalaan uutta kehitystoimintaa joka mitä toden näköisemmin synnyttää uusia innovaatioita lähitulevaisuudessa. Alussa kyläläisten keskuudessa kenties ylivoimaisina ja ylimitoitettuina koetut suunnitelmat vietiin läpi määräajassa. Näin luotiin hyvää mallia tulevaisuuden kylätoimijoille Vainikkalassa ja Suomen maaseutualeilla yleensä

HANKKEEN SYNNYTTÄMÄT JATKOTOIMENPITEET

Hankkeen aikana on syntynyt useita ideoita jotka kytkeytyvät hankkeen tuotoksiin sekä myös Myötävirtaan retkeilyreittiin, kylän urheilukeskukseen sekä kylän sijaintiin Suomen kartalla.

Näistä tärkeimmät ovat:

Myötävirtaan retkeilyreitin laajentaminen Haapajärven suuntaan. Reitin luonnollinen jatko kulkee hankkeessa rakennettujen kohteiden kautta (hiihtomaa, teatteri, grillikatos). Retkeilyreitin jatko on käytännössä jo mastossa olemassa. Vainikkalan ja Haapajärven välillä kulkee talvisin hiihtolatu

Myötävirtaan retkeilyreitin liittäminen Ylämaan kylien suunnitteilla olevaan retkeilyreittiin (Rumpu, Nutikka, Villala, Säämälä)

Vainikkalan asema arktisen lintumuuton reitillä voitaisiin hyödyntää rakentamalla lintutorni Telkjärven rannalle. Sijaintia pidetään maakunnan ornitologien keskuudessa erinomaisena. Arktinen muutto tapahtuu Suomen kaakkoisrajaa sivuten ja kylän yli lentää suuria hanhiparvia keväällä ja syksyllä.

On ilmennyt tarvetta saada majoitustoimintaa Vainikkalan alueelle. Mahdollisia liiketoimintamuotoja voisivat olla maatilamajoitus, majatalo tai vastaava toiminta. Toiminnan mahdollisesti käynnistyessä voidaan hyödyntää hankkeessa tuotetut viihtymispaikat majoitusasiakkaille lisäarvoksi.

Tulevaisuuden yleisötapahtumat

Hankkeessa rakennettu kokonaisuus mahdollistaa keskisuurten yleisötapahtumien järjestämisen (100-1500 henkilöä). Kesäisin (kevät-syksy) tapahtuman keskuspaikaksi sopii kesäteatteri, talvisin hiihtomaa. Tapahtuma voi olla esimerkiksi kulttuuriin, liikuntaan tai urheiluun liittyvä. Kokonaisuuden markkinoinnille tulee vain kehittää toimiva järjestelmä.

ESIIN TULLEET ONGELMAT HANKKEEN TOTEUTTAMISESSA

Suurin ongelma on ehdottomasti ollut Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen suunnitelmat kouluverkon uudistamisesta. Suunnitelmiin on kuulunut Vainikkalan koulun lakkauttaminen. Asia vaikutti negatiivisesti kylän henkiseen ilmapiiriin. Samalla sillä oli suuri vaikutus hankkeen tavoitteiden uskottavuuteen koko hankeajan.

Pienempänä ongelmana voidaan todeta suhteellisen pienen, jopa yllättävän pienen kiinnostuksen hankkeen talkootöihin. Vaikka työhön osallistuneiden kokonaismäärää voidaan pitää suurena (76 henkilöä), valtaosan töistä teki noin kymmenen henkilön ydinryhmä.

HANKKEEN HENKILÖT

Sauli Vainikka – hankevetäjä / projektipäällikkö (kokonaisuus), Hannu Putkonen – projektipäällikkö (rakennustyöt: teatterikokonaisuus ja hiihtomaa), Lea Heiska – projektipäällikkö (temppu- ja puuharata, riukuaidat, puistosuunnittelu), Esa Peltola – projektipäällikkö (rakennustyöt: laavu, grillikatos, puisto, hiihtomaja), Jani Kiesi – projektipäällikkö (sähkösuunnittelu, -asennukset, -tarkastukset), Teuvo Kiesi – projektipäällikkö (puiston rakennustyöt), Jorma Vilkko – tekninen asiantuntija (rakennustöiden valvoja), Raine Kälviäinen – tekninen asiantuntija (käytännön rakennustyöt), Helena Puustinen – hankkeen kirjanpito

HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ (kokoonpano hankkeen päättyessä)

Hannu Putkonen – Myötävirtaan ry, Sauli Vainikka – Myötävirtaan ry, Tuula Skippari – Vainikkalan kylätoimikunta, Marja Suhonen – Lappeen Riento/Vainikkalan kyläosasto, Lea Heiska – Etelä-Karjalan ammattiopisto, Raine Kälviäinen – alueen yrittäjien edustaja, Antero Pohjonen – alueen luontoharrastajien edustaja, Leena Hyrylä – Kaakkois-Suomen TE-keskus, Pirjo Kuuluvainen – POMO hallitus

Kokouksiin kutsuttiin aina Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen edustaja. Hankkeen loppuaikana Tiina Sirppiniemi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *