Hankeselostus

Vaella Vainikkalaan – Viihdy ja Jää

Myötävirtaan ry:n projekti 2005 – 2007

 1.    TAUSTA 

Vainikkalan kylän keskustan maisemaa hallitsee suuri ratapiha siihen liittyvine toimintoineen. Ensivaikutelma kylään saapuvalle poikkeaa tästä syystä verrattuna muihin vastaavankokoisiin etelä-karjalaisiin maaseutukyliin.

Kylässä on virinnyt ajatus jossa kylän keskeisien alueiden ilmettä tulisi merkittävästi muuttaa siten, että kylästä tulee viihtyisämpi ja kylän houkuttelevuus sen myötä kasvaa merkittävästi. Jopa niin, että kylään voisi muuttaa uusia asukkaita, etenkin lapsiperheitä. 

Vainikkalassa on aktiivista harrastustoimintaa, muun muassa musiikin ja liikunnan alalla. 1950-luvulla aktiivisesti toiminut teatteriharrastus elvytettiin uudelleen vuonna 2002 kun kylän harrastajateatteri esitti suurelle arvovaltaiselle yleisölle asemalla pidetyssä Sotakorvausten päättymisen 50-vuotisjuhlassa aiheeseen kirjoitetun näytelmän. Näytelmäryhmä on toteuttanut sen jälkeen toisen vastaavan produktion kesällä 2004. Tuolloin näyteltiin tapahtumia Vainikkalassa kylmän sodan vuodelta 1961. Uusia näytelmäprojekteja suunnitellaan jo.

Kylän erilaiset orkesterikokoonpanot harjoittelevat säännöllisesti ja esiintyvät mielellään tilaisuuden siihen saatuaan.

Vuoden 2004 kesäkuussa toteutettu ensimmäinen Vainikkala-päivä oli menestys. Monitapahtumainen Vainikkala-päivä tulee olemaan vakiotapahtuma kylässä pitkälle tulevaisuuteen. Tapahtumalle on tarve rakentaa pysyvät ja edustavat puitteet.

Lasten ja nuorten viihtyvyyden parantamiseen halutaan Vainikkalassa erityisesti panostaa. Siitä johtuen lasten leikkipuiston, koulun ja niiden läheisyydessä olevan toimintakeskuksen viihtyisyyttä ja palveluja on tarkoitus parantaa. Samalla luodaan uusia mahdollisuuksia liikunta-, musiikki- ja näytelmäharrastuksen jatkamiselle ja kehittämiselle.

Suunnitelmien viemistä käytäntöön lähtee toteuttamaan syksyllä vuonna 2000 perustettu Myötävirtaan yhdistys muiden kylässä toimivien yhdistysten tukemana. Yhdistys toimii yhteistyössä taustatahojensa kanssa yhdistyksen sääntöjä noudattaen. Myötävirtaan yhdistys on hyväksytty yhdistysrekisteriin numerolla 181368. Yhdistyksen toteuttama Pomo-rahoitteinen retkeilyreittihanke on edennyt suunnitellusti.

2.    TAVOITE

Hankkeen tavoitteena on kehittää Vainikkalan kylästä viihtyisä ja houkutteleva asuinympäristö monipuolisine harrastusmahdollisuuksineen.. Tavoitteisiin päässään siistimällä kylän keskeisiä alueita sekä rakentamalla viihtymistä edesauttavia rakennelmia ja kohentamalla alueita niille sopivilla istutuksilla ja ympäristönhoidolla. Samalla luodaan oman lähiympäristönhoidon malli koko kylälle.

Tärkeänä tavoitteena on houkutella kylään lapsiperheitä muualta. Tähän pyritään perustamalla tontti- ja kiinteistöpörssi jossa esitellään kylässä myynnissä olevia kiinteistöjä ja tontteja.

Toteutuessaan hanke lisää:

– osaltaan Lappeenrannan eteläisten maaseutualueiden kulttuuritarjontaa ja harrastusmahdollisuuksia
– liikunta- ja toimintamahdollisuuksia kaikenikäisille
– kylän keskeisten alueiden kunnostamisen myötä viihtyisyyttä
– kylän houkuttelevuutta uusille asukkaille
– lujittaa kylän yhteishenkeä
– maisemanhoitoa

 

3.    AIKATAULU

Hankkeen toteuttamisaikataulu on  1.1.2005- 30.9.2007

 

4.    KOHDEALUE

Hanketta toteutetaan Vainikkalan kylässä Lappeenrannassa.

 

5.    TOIMENPITEET

Hanke toteutetaan Lappeenrannan kaupungin viranomaisten ohjeistuksia noudattaen.

1. Tavoitteisiin pyritään:

Hankkeessa määritellyille alueille rakennetaan suomalaiseen perinteeseen, ympäristönäkökohtiin ja kestävyyteen soveltuvia rakennelmia. Sekä saattamalla tietoon kylässä olevat vapaat myynnissä olevat tontit ja kiinteistöt. Tämä toteutetaan oman kylän toimesta sekä yhteistyössä olemassa olevien maakunnallisten kiinteistö- ja tonttipörssien, kuten Onni Muuttaa Maalle, kanssa.

2. Kohdealue 1 – Toiminta- ja kulttuurikeskus

Kylän vapaa-ajan toiminnat aiotaan keskittää rakentamalla tätä varten puitteet jossa viihtyvät kaikki. Hankkeen toteuduttua syntyy kokonaisuus jossa voidaan harrastaa ja seurata liikuntaa ja urheilua, lasten leikkejä sekä musiikkia ja teatteria.

Määritellylle alueelle rakennetaan yksi hirsirakenteinen laavu. Laavun seinämateriaalina käytetään järeää kuusikeloa. Laavun katto rakennetaan järvirukosta. Sen rakentamisessa pyritään toteuttamaan tietotaidon vaihtoa maakunnallisena yhteistyönä Viron Pölvamaan kanssa esim. järjestettävän koulutuksen myötä.

Samalle suunnittelualueelle rakennetaan hirsirakenteinen tulisijalla varustettu huopakatteinen grillikatos.

Jääkiekkokaukalon itäpäätyyn rakennetaan hirsistä huopakatteella katettu kesäteatterin näyttämö, ja tälle poissiirrettävillä penkeillä varustettava kattamaton katsomo 500:lle henkilölle. Penkit rakennetaan monikäyttöisiksi siten että ne voidaan siirtää tarvittaessa muualle. Rakennettavaa kokonaisuutta käytetään myös kesäkonserttien pitopaikkana.

Urheilukeskuksesta lähtevän valaistun ladun yhteyteen rakennetaan maansiirtokoneita apuna käyttäen lapsille suunnattu pieni “hiihtomaa“, jossa voidaan toteuttaa hiihdon perusteiden harjoittelua lapsille ja nuorille.

Lasten liikuntaleikkejä varten rakennetaan temppurata kohdealueen länsireunaan, tontin rajalla olevaa puustoa raivaamalla. Radalle rakennetaan erilaisia leikkikohteita, muun muassa käräjäkivet, pajusta valmistettavat majat, tunnelit, pallot ja muut eri luonnonmateriaaleista valmistettavat elementit. Temppuradan pinta haketetaan. Lapsille tarjotaan mahdollisuus osallistua temppuradan suunnittelemiseen ja rakentamiseen.

Kohdealueelle rakennetaan kolmeosainen riukuaita siten että valaistu latu kulkee kahden aidassa olevan veräjän läpi.

Myötävirtaan ry:n toteuttama retkeilyreittihanke ja suunniteltu hanke yhdistyvät kun retkeilyreitistä muodostetaan haara Haapajärven suuntaan. Sen suunniteltu kulku Alajoelta Haapajärvelle on: Korpelantien silta – Korpelantie – ratapihan kevyen liikenteen silta – Rikkiläntie – koulu/urheilukeskus – valaistu kuntopolku – Niemenkylän latupohja – Suutarinjärvi – Jussila – Haapajärvi. Reitillä kulkee talvisin kyliä yhdistävä latu.

Maanomistajalta, Lappeenrannan kaupungilta hankitaan kirjallinen lupa edellä kuvattujen kohteiden rakentamiseen. Jos hankkeen joku osa-alue joudutaan ulottamaan muiden omistamalle maalle, tästä solmitaan kirjallinen sopimus maanomistajan kanssa.

3. Kohdealue 2 – Tyhjä tontti puistoksi

Kylän keskellä oleva tyhjä tontti on nykyisin täysin hoitamaton. Pusikot ja rikkakasvit rehottavat. Meillä on voimakas tahto muuttaa kylän ilmettä rakentamalla tontista viihtyisä puisto jossa on mukava viettää aikaa. Haluamme rakentaa alueesta maamerkin joka ensiksi kylään saapuessa huomataan sekä myös kylästä poistuttaessa positiivisesti muistetaan.

Määritellyltä alueelta raivataan juurineen pois kaikki vähäarvoiset puut ja pensaat, kuten pajut, lepät, koivut ja villiintyneet puutarhapuut ja pensaat. Alueen pinta tasataan maansiirtokoneen avulla.

Alueelle rakennetaan sorapintainen noin 2,5 metriä leveä polku Rajamiehentieltä EeKoon myymälän kohdalta Vainikkalantien varrella olevalle bussipysäkille.

Näin muodostuvaan puistoon istutetaan koristepuita ja -pensaita sekä kukkia. Polun varteen sijoitetaan kaksi puistopenkkiä sekä pieniä kiinteitä lasten leikkivälineitä.

Alueelle rakennetaan virolaismallinen seisten keinuttava keinu. Materiaalina käytetään järeää tukkipuuta sekä sahattua sekä höylättyä kestopuuta.

Alueen Rajamiehentien (liikekeskuksen) puoleiseen reunaan rakennetaan riukuaitaa noin 20 metrin pituudelta.

Alue valaistaan kolmella metallijalkaisella puistovalaisimella. Valaisimet kytketään kylän katuvalaistuksen piiriin.

Maanomistajalta, Lappeenrannan kaupungilta hankitaan kirjallinen lupa edellä kuvattujen kohteiden rakentamiseen. Sähköliitäntä puistovalaistukselle anotaan Lappeenrannan Energia Oy:ltä.

4. Tiedottaminen

Hankkeessa toteutettavat asiat esitellään yleisölle erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa, Uutis-Vainikkala -kylälehdessä sekä internetissä Myötävirtaan ry:n kotisivuilla http://yhdistykset.etela-karjala.fi/myovirta sekä Vainikkalan kylätoimikunnan sivuilla http://yhdistykset.etela-karjala.fi/vkala

5. Koulutustilaisuudet

Hankkeen aikana järjestetään alueen asukkaille ja muille kiinnostuneille aiheeseen liittyviä koulutustilaisuuksia yhteensä 4 kappaletta. Niitä ovat riukuaidan rakentamisen, pajutyön, hirsirakentamisen ja järvikaislakaton rakentamisen koulutustilaisuudet. Kurssit ovat kestoltaan yli 6 tuntia kestäviä.

6. Talkootyöt

Tarjotaan talkootyöpaikkoja hankkeen aikana hankkeessa määriteltyjen kohteiden rakentamisessa.

6.  TOTEUTUS JA TEHTÄVÄT

Hanketta varten nimetään projektityöryhmä, joka on Myötävirtaan hallituksen ja hankkeen ohjausryhmän alainen. Siihen kuuluu kummankin tahon edustus.

Projektityöryhmän koko on 5 henkilöä. Sen tehtäviin kuuluu

1.      projektin johto
2.      toimintamallin rakentaminen
3.      rahoituksen hankkiminen
4.      sopimukset ja korvaukset

Hankkeelle nimetään vapaaehtoisia projektipäälliköitä

 1.      rakentamisesta ja maisemoinnista vastaaminen
2.      tiedottaminen sekä koulutustoiminta

Projektin toimistopalvelut, kirjanpito, painettavat esitteet sekä koulutuksen asiantuntijapalvelut hankitaan ostopalveluna.

 Hankkeelle valitaan ohjausryhmä, johon tulee edustajat Vainikkalan kylätoimikunnasta, urheiluseura Lappeen Riennosta, Lappeenrannan ammattiopiston luonnonvara-osastosta, alueen yrittäjistä, luontoharrastajista, Kaakkois- Suomen TE- keskuksesta ja POMO hallituksesta. Kustakin yksi edustaja.

 8.    KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 28 257 johon haetaan rahoitusta Länsi-Saimaan kehittämisyhdistykseltä yhteensä 15890 euroa. Omaa talkootyötä on 9500 euron osuudelta ja  omaa rahoitusta 3938 euroa.

 Omarahoitusosuus katetaan Myötävirtaan yhdistyksen oman toiminnan, välitystoiminnan ja sponsoroinnin tuotoilla. Liitteenä kustannusten jakaantuminen ja rahoitustaulukko.

Hankkeen  kehittämismenoja on yhteensä                                                    4600 euroa           

– neljä ostopalvelukurssia                                               1700 euroa
– matkakuluja                                                                       800 euroa

– toimistokuluja                                                                   800 euroa
– ilmoitteluun ja tiedottamiseen liittyviä muita kuluja   300 euroa

– talkootyöt                                                                        1000 euroa                   

rakentamismenoja on yhteensä (erittely liitteenä)  23 657 euroa

1 hirsirakenteista laavua
1 hirsirakenteinen grillikatos
1 hirsirakenteinen teatterinäyttämö
noin 50 metriä riukuaitaa
katsomon penkit
temppuradan rakenteet
virolaismallinen keinu

Talkootyötä kertyy yhteensä 1070 tuntia ja omarahoitusta hankitaan yhteensä 3938 euroa.

Hanketta varten anotaan rahoitusta kehittämiseen 65 prosenttia ja rakentamiseen 50 prosenttia kuluista.

Talkootyöstä on erillinen suunnitelma.

Omarahoitus koostuu arpajais-,tapahtuma-,talkootyökohteista- sekä myyntitoiminnasta.

 

 

Lappeenrannassa 8.11.2004                   ___________________________________

                                                                Sauli Vainikka

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *