Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Saimaan kanavan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Toimialueena on Kansolan, Karhusjärven, Kähärilän, Lempiälän, Lyytikkälän, Pajarilan ja Rasalan kylät.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Kyläyhdistyksen tarkoituksena on edistää kylien asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylien elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylien asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylien viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä pyrkiä edistämään palveluiden säilymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • kylien etujärjestönä osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
 • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä pyrkii osallistumaan kylien kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
 • toteuttaa kylien elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä palveluiden säilyttämisen ja luomisen yleisiä edellytyksiä edistäviä hankkeita ja toimenpiteitä,
 • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, liikunta- ja huvitilaisuuksia,
 • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § JÄSENISTÖ
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti kylätoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Kylätoimikunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla eri suuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle.

6 § KYLÄTOIMIKUNTA
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä kylätoimikunta.

Kylätoimikuntaan kuuluu syyskokouksen yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut vähintään kahdeksan (8) sekä enintään kahdeksantoista (18) muuta jäsentä.

Kylätoimikunnan jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Kylätoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Kylätoimikunnan puheenjohtajana voi toimia yhtäjaksoisesti enintään kahdeksan (8) kalenterivuoden ajan.

Kylätoimikunta voi asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

Kylätoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kylätoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku kylätoimikunnan jäsenistä puhetta johtamaan.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa kylätoiminkunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja kylätoimikunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään 30 päivää ennen syyskokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa kylätoimikunnalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-helmikuussa ja syyskokous loka-joulukuussa kylätoimikunnan määräämänä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun kylätoimikunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Kylätoimikunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko jäsenille postitetuilla kirjeillä tai jaetuilla kutsuilla tai kylätoimikunnan ilmoitustauluille kiinnitetyillä kokousilmoituksilla tai sähköpostitse.

11 § VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • valitaan 1 – 2 tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt seuraavalle tilikaudelle
 • vahvistetaan toimintakertomus
 • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kylätoimikunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
 • valitaan kylätoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 • päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.